4. gru, 2019

New Technology Research Project

Tradycją w klasie 2D na lekcjach języka angielskiego stało się podsumowywanie pewnych partii materiału "z przytupem" za pomocą projektu.

W minionym roku szkolnym uczniowie realizowali projekty zespołowe, kształtując i doskonaląc w ten sposób umiejętności pracy zespołowej, rozumianej, jako podstawowa forma organizacji pracy, czyli określony stopień organizacyjnego zespolenia członków zespołów w procesie pracy, potrzebnych do wykonania określonych zadań i celów.  A co za tym idzie, jako rodzaj działań zbiorowych, w których wykonanie określonych, uporządkowanych zbiorów czynności i operacji powierza się określonej grupie osób.

I choć zarządzanie projektami głównie kojarzy się z biznesem, to jest to jednak mylne pojmowanie tego zagadnienia, ponieważ projekty realizowane są w każdej dziedzinie życia. Projektem może być nie tylko wprowadzenie nowego produktu na rynek, ale na przykład organizacja wesela, konferencji czy przygotowanie wycieczki szkolnej. Przypomnijmy, więc, z grubsza, czym jest projekt edukacyjny.

Projekt edukacyjny jako metoda oznacza obszerne zadanie realizowane samodzielnie przez uczniów, a przygotowywane i koordynowane przez nauczyciela. Na ogół, ze względu na swój rozmiar, jest ono wykonywane przez grupy uczniów, choć istnieje wiele przykładów projektów indywidualnych.  I to właśnie projekty indywidualne zdominowały tegoroczne prace projektowe.

Od tradycyjnego zadania domowego projekty różnią się przede wszystkim tym, że uczniowie sami zdobywają informacje o jakimś (szerszym niż zwykle) zagadnieniu, opracowują je (nie tylko w typowej formie pisemnej), a następnie prezentują wyniki swej pracy innym. Taka samodzielna praca uczniów nad zagadnieniami, które sami wybrali, skutkuje ich osobistym zaangażowaniem i zainteresowaniem analizowanym tematem.

Metoda projektu pozwala skuteczniej, niż wiele innych metod, rozwijać nie tylko wiedzę, ale i umiejętności uczniów, w tym takie, jak:

  • Umiejętności związane z wyborem tematu projektu i gromadzeniem informacji jak formułowanie problemu, formułowanie celów, sięganie do różnych źródeł informacji.
  • Umiejętności związane z opracowywaniem informacji związanych z projektem poprzez zbieranie i selekcjonowanie informacji oraz związane z podejmowaniem konkretnych działań;
  • Umiejętności związane z prezentacją projektu: ćwiczenie różnych sposobów zapisywania i prezentowania zebranych materiałów (np. w postaci eseju, rysunku, diagramu, wykresu itp.) czy przygotowywanie i praktykowanie wystąpień publicznych.
  • Umiejętności związane z komunikowaniem się w grupie, nabywane przy realizacji projektów grupowych to między innymi: formułowanie i wyrażanie swoich opinii, słuchanie opinii wyrażanych przez innych członków grupy; podejmowanie decyzji grupowych, rozwiązywanie konfliktów, samoocena swojej pracy i ocena pracy innych.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności;
  • Prezentowanie efektów realizacji projektu edukacyjnego umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami, których nie można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego/sprawdzianu. 

W skrócie rzecz ujmując praca projektowa sprzyja kształtowaniu kompetencji kluczowych, które zostały zdefiniowane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako „połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.”

W wymienionym dokumencie ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 8) świadomość i ekspresja kulturalna. Kolejność wymieniania nie tworzy tu żadnej hierarchii. Wszystkie kompetencje kluczowe uważane są za tak samo istotne. Zakresy tych kompetencji nie są rozłączne, a wręcz przeciwnie – stanowią powiązaną strukturę.

Tegoroczny projekt pt. New Technology Research Project był właśnie tym, co postuluje jego nazwa - projektem, w którego fazie przygotowawczej należało zbadać jakieś zagadnienie, rozeznać się w temacie i dociekliwie poszukiwać informacji.  Uczniowie otrzymali ogólne wytyczne dotyczące zakresu kontentu (w postaci pytań) oraz formy (prezentacja multimedialna).  I tyle, cała reszta należała do nich samych.  A ponieważ efekty ich pracy przeszły moje najśmielsze oczekiwania, postanowiłam się nimi podzielić.

variable compression engine:  http://bit.ly/2Louvhz 

Vasco mini 2:  http://bit.ly/2LoUWE1 

user-friendly software for welding robots:  http://bit.ly/33NRWHD 

Spotify:  http://bit.ly/2PjPjbs 

Samsung Galaxy Fold:  http://bit.ly/350ema9 

real-time ray tracing:  http://bit.ly/2DHYxsy 

quantum teleportation:  http://bit.ly/2DNFFs9 

mind-controlled robots:  http://bit.ly/366lMZA 

cosmic sail:  http://bit.ly/364isy4 

fusion power:  http://bit.ly/2re58Iv 

amazon prime air:  http://bit.ly/2PgEpCW 

aeromobil:  http://bit.ly/33SdpPA 

4ocean:  http://bit.ly/2P6WUtu 

dragon spacecraft:  http://bit.ly/2Ln1hjc 

3d printer:  http://bit.ly/388zvRm 

(photo https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/biznes>Biznes plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com )